VISITOR1.   NCTE Bhopal IC Team Member (Dr. Premlata Pahuja & Dr. Ajaysingh Ruhal)

2.   Gujarat Univrsity Ahmedabad. (Dr. R. S. Patel, Dr. Kanubhai Patel, Dr. C. P. Patel, Mr.       Manishbhai Doshi)

3.   Pujya Shree Atmandji, Shreemad Rajchandra Ashram, Koba.

4.   Dr. Chandrakant Mehta Sir, Retiered upkulpati Guj. University.

5.   Dr. Elaben Nayak, Principal, Gujarat Vidhypith,

6.   Dr. T.S. Joshi, Education & Traineenig Center Gandhinagar.

7.   Sm. Bhadraben S. Pandya , D.E.O. Gandhinagar.